Công văn 508 CTTT cho hoc sinh, hoc vien di hoc tro lai